Körkortstillstånd – AM- Moped klass I

AM – Moped klass 1

Att ha körkort innebär en viss frihet. Du har större möjlighet att bestämma över hur du ska resa. För att få körkort ställs det vissa krav på dig. Detta görs för att vi alla ska veta att de som vistas på vägarna ska vara säkerhetsmedvetna och trafikutbildade personer. Kraven skiljer sig mellan de olika behörigheterna.

Ny körkortsbehörighet
Den 1 oktober 2009 införs körkortsbehörigheten AM, som är en körkortsbehörighet för moped. Moped klass 1 (så kallad EU-moped) ska få köras av den som fyllt 15 år och har ett körkort med behörigheten AM eller ett körkort med annan behörighet.

För att få ett körkort med behörigheten AM måste du bli godkänd vid ett kunskapsprov hos Vägverket. Innan du gör kunskapsprovet måste tre saker vara uppfyllda:
• Du ska ha ett giltigt körkortstillstånd
• Du ska ha genomfört en utbildning hos en behörig utbildare
• Du ska ha fyllt 15 år

Körkortstillstånd
För att få ta körkort AM krävs ett körkortstillstånd. Det ansöker du om hos länsstyrelsen. När du ansöker om körkortstillstånd kontrollerar länsstyrelsen om du uppfyller de krav som samhället ställer på alla som ska ta körkort. Länsstyrelsen beviljar dig körkortstillstånd om du anses lämplig som förare med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden. Genom länsstyrelsens beslut får både du, Transportstyrelsen och Vägverket besked om att du uppfyller de grundläggande kraven för att få körkort. Körkortstillståndet är giltigt i fem år och giltighetstiden kan inte förlängas.

När du har ett giltigt körkortstillstånd får du påbörja utbildning hos behörig utbildare.

Utbildning/Övningskörning
Utbildningen för körkort AM ska vara sammanlagt minst 12 timmar. Den ska innehålla både teoretiska och praktiska moment som övningskörning i trafik.
För att en elev ska få övningsköra med moped klass I måste man ha uppnått en ålder av 14 år och 9 månader samt ha ett giltigt körkortstillstånd. Uppsikt under övningskörningen ska ske av en behörig utbildare. Privat övningskörning är inte tillåten.

De utbildare som idag är godkända att utbilda för förarbevis klass I är även godkända för att utbilda för körkortsbehörigheten AM. Detta under förutsättning att utbildningsanordnaren har lämnat in en undervisningsplan till Transportstyrelsen, sektion tillsyn.
För de elever som avser att genomföra kunskapsprov från och med den 1/10 2009 ska utbildningen ske enligt den nya kursplanen (TSFS 2009:12) som trädde i kraft den 1/4 2009. Kunskapsprovet bokas och genomförs vid Vägverkets förarprovskontor.

Körkortet kan bli föremål för återkallelse och varning
Genom att moped klass 1 blir ett körkortspliktigt fordon är det naturligt och motiverat ur trafiksäkerhetssynpunkt att AM-körkortet omfattas av samma bestämmelser om ingripanden som till exempel körkort för bilar och motorcyklar. Det innebär bland annat att körkortet kan komma att återkallas vid trafikbrott. Upprepade brott och förseelser kan komma att påverka inte bara den aktuella behörigheten utan även förarens möjligheter att senare skaffa körkortsbehörighet för till exempel personbil.

Varför behövs ett körkort för moped klass 1?
Införandet av körkort AM syftar till att öka trafiksäkerheten och minska antalet döda och skadade i mopedolyckor. Ökade kunskaper hos förarna är ett sätt att motverka trenden med ökat antal olyckor med mopeder inblandade.

Kunskapsprov och en obligatorisk fordonsanpassad utbildning med mer omfattande praktiska inslag än idag, bland annat övningskörning i trafik, bör kunna göra mopedåkningen säkrare för ett stort antal unga förare.

Gamla förarbevis för moped klass 1
Förarbevis för moped klass 1 som förvärvats innan lagen träder i kraft den 1 oktober 2009 kommer att gälla även i fortsättningen. Om du har ett förarbevis för moped klass 1 ska denna bytas in mot ett körkort med behörighet AM senast den 31 december 2012. Mer information om detta kommer att publiceras efter den 1 oktober 2009.

Körkortstillstånd
När du ansöker om körkortstillstånd kontrollerar länsstyrelsen om du uppfyller de krav som samhället ställer på alla som ska ta körkort. Länsstyrelsen beviljar dig körkortstillstånd om du anses lämplig som förare med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden. Genom länsstyrelsens beslut får både du, Transportstyrelsen och Vägverket besked om att du uppfyller de grundläggande kraven för att få körkort. Under ingången medicinska krav kan du läsa mer om de medicinska krav som ställs.

Länsstyrelsen tar ut en avgift på 220 kronor för att pröva ansökan om körkortstillstånd. Avgiften ska betalas i samband med att du skickar in din ansökan. När avgiften är betald kan länsstyrelsen hantera ditt ärende.
När du har ett giltigt körkortstillstånd får du genomföra utbildningen och avlägga kunskapsprovet.
Körkortstillståndet är giltigt i fem år. Giltighetstiden kan inte förlängas.
Om du inte har gjort ett godkänt kunskapsprov inom den tiden måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd. Vissa brott och andra omständigheter som anges i körkortslagen kan leda till att körkortstillståndet återkallas.

Ansökan

1. Ansökningsblanketten
Fyll i ansökan om körkortstillstånd på en särskild blankett. Ansökningsblanketten finns på www.mohlins.se, Polisen, länsstyrelsen, Transportstyrelsen och Vägverket. Blanketten kan även beställas genom att använda länsstyrelsernas telefontjänst. Du kan också ansöka elektroniskt via länsstyrelsernas e-tjänst.
Du söker körkortstillstånd för en hel grupp behörigheter. Grupp 1 omfattar behörigheterna AM, A1, A, B, BE och Traktor. Om du endast vill ansöka om att bli prövad för vissa av behörigheterna i gruppen, kommer ditt körkortstillstånd bara att gälla för dessa. Om du senare även vill ha övriga, krävs det att du då söker ett nytt körkortstillstånd och betalar en ny avgift för detta.

2. Hälsodeklaration
Till ansökan om körkortstillstånd ska du bifoga en hälsodeklaration där du svarar på ett antal frågor om ditt hälsotillstånd. Dessutom ska du kontrollera synen hos en legitimerad läkare, legitimerad optiker eller trafikskola, som skriver ett intyg om synprövning.
Blanketter för hälsodeklaration finns även på www.mohlins.se, hos optiker, vårdcentraler, Transportstyrelsen, Vägverket och en del trafikskolor.

3. Skicka in ansökan och betala ansökningsavgiften till länsstyrelsen
Skicka den ifyllda ansökningsblanketten tillsammans med hälsodeklarationen och intyget om synprövning till länsstyrelsen i det län där du är folkbokförd.
Länsstyrelsen tar ut en avgift för att pröva din ansökan. Avgiften ska vara betald innan länsstyrelsen kan hantera ditt ärende.

4. Bevis om körkortstillstånd
När länsstyrelsen har beviljat dig körkortstillstånd skickar Transportstyrelsen dig ett ”Bevis om körkortstillstånd”.
Körkortstillståndet är giltigt i fem år. Giltighetstiden kan inte förlängas
Medicinska krav

Här beskrivs de medicinska kraven endast översiktligt, med exempel på sådant som kan påverka dina möjligheter att få ha körkort. En fullständig beskrivning finns i Vägverkets föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort.

Syn
Du ska ha ett intyg om synprövning, utfärdat av en läkare, optiker eller trafikskola, när du ansöker om körkortstillstånd. Dina möjligheter att få körkort kan minska om du har till exempel dålig synskärpa, nattblindhet, dubbelseende och vissa ögonsjukdomar.

Hörsel
Nedsatt hörsel eller dövhet påverkar inte dina möjligheter att få körkort. Däremot kan vissa öronsjukdomar vara ett hinder.

Rörelseförmåga
Ett rörelsehinder som påverkar din förmåga att köra trafiksäkert kan innebära att du bara får köra vissa särskilt utrustade fordon.

Psykiska störningar
Vissa psykiska sjukdomar kan vara ett hinder mot att få körkort. Det kan också krävas intyg från specialistläkare.

Alkohol, droger och läkemedel
Den som missbrukar eller är beroende av alkohol, droger eller vissa läkemedel kan inte få körkort. Det krävs också särskilda läkarintyg för att få körkort efter en återkallelse på grund av grovt rattfylleri.

Andra sjukdomar
Vissa sjukdomar kan påverka möjligheten att få körkort, även om de inte alltid gör det. Exempel på sådana sjukdomar är hjärtsjukdomar, stroke, diabetes, epilepsi och demenssjukdomar.

Frågor?
Tag kontakt med länsstyrelsen i ditt län om du har frågor om de medicinska kraven.

Utbildning
I körkortsutbildningen är både teori och praktik viktiga. Det du lär dig genom att läsa teorin ger dig förutsättningar att köra med omdöme och klara av spelreglerna i trafiken. Kunskaperna du får genom teorin tillsammans med erfarenheten du får genom övningskörningen behöver du för att kunna hantera de situationer och problem som du ställs inför i trafiken.

Kursplanen för behörigheten AM moped talar om vilken inriktning och vilka mål utbildningen har. Du behöver inte själv skaffa något studiematerial utan utbildaren kommer att tillhandahålla det material du behöver.
Hela utbildningen är minst 12 timmar. Av dessa timmar läser du minst åtta timmar teori och genomför praktiska moment i minst fyra timmar där övningskörning i trafik ingår.

När du har slutfört kursen anmäler utbildaren dig till kunskapsprovet. När utbildaren anmält dig får ni båda en bokningsbekräftelse. Kunskapsprovet är giltigt i ett år från den dagen provet godkändes. Du kan kontakta din utbildare för att få mer information. Avgiften för att göra kunskapsprovet är 220 kronor.

Vägverkets kunskapsprov är sekretessbelagt. Det innebär att du inte får fotografera, kopiera, skriva av eller på annat sätt vidarebefordra hela eller delar av detta material. Alla sådana försök leder till att provet ogiltigförklaras och att det dessutom kommer att polisanmälas.

Krav
För att få övningsköra ska du:

• vara minst 14 år och 9 månader om du ska övningsköra med EU-moped (AM moped)
• ha ett giltigt körkortstillstånd.
• inte övningsköra privat utan vara inskriven hos en utbildare och övningsköra där.
För att få körkort för AM moped måste du ha ett godkänt resultat på kunskapsprovet. Du behöver inte göra något körprov.

Kunskapsprov
Genom kunskapsprovet ska du visa att du har kunskaper så att du kan köra med omdöme i trafiken. Det finns ett särskilt kunskapsprov för varje körkortsbehörighet. Provet bygger på en kursplan för behörigheten.
Avgiften för ett kunskapsprov är 220 kronor.

Du gör ditt kunskapsprov på något av vägverkets förarprovskontor.

Inför provet
Ta med till kunskapsprovet
När du kommer till provet blir du uppropad, sedan ska du kunna visa upp en godtagbar legitimation.

Om du inte kan visa upp en godtagbar legitimation riskerar du att inte få göra provet.

Kunskapsprovets innehåll
Kunskapsprovet består av frågor om bland annat:
• fordonskännedom och manövrering
• miljö
• trafiksäkerhet
• trafikregler
• personliga förutsättningar
Fotografering hos Vägverket
• Du blir fotograferad för körkortet på Vägverkets förarprovskontor i samband med att du gör kunskapsprovet. Fotografiet och din namnteckning, som du skriver i samband med fotograferingen, sparas i vår dator för att användas när ditt körkort ska tillverkas.

På andra orter där du kan göra kunskapsprovet, så kallade mottagningsorter, finns inte möjligheten att blir fotograferad. Om du vill kan du i förväg besöka ett av Vägverkets förarprovskontor och fotografera dig där innan provet. Hur du ska göra i annat fall får du veta i samband med provet.

• Gör du om kunskapsprovet flera gånger för samma körkortsbehörighet räcker det med att du fotograferar dig en gång. Du får information om fotograferingen i samband med tidsbekräftelsen för kunskapsprovet.
• Avgiften för fotograferingen betalar du samtidigt som du betalar körkortet. Transportstyrelsen skickar ett inbetalningskort.

Under provet
Du gör provet på en dator. För varje fråga finns två eller flera svarsalternativ. Du svarar genom att markera ett av alternativen. Bara ett alternativ är rätt. De flesta frågorna är illustrerade med en bild. Genom det inbyggda ljudstödet kan du även lyssna på frågan och svarsalternativen. En talsyntes läser då upp texten för dig.
Förutom de ordinarie frågorna som ingår i provet finns det fem testfrågor i varje prov. Svaren på dem räknas inte in i resultatet, utan de finns med för att testas för kommande versioner av provet. På det sättet kan vi undvika att tveksamma frågor kommer med i proven. Vilka frågor som är testfrågor är inte markerat i provet.
Efter avslutat prov får du ditt resultat direkt på skärmen. Om du vill kan du också se vilka frågor som du inte svarat rätt på.

Antal frågor
Kunskapsprovet består av 65 frågor. Därutöver finns i provet 5 frågor för utvärdering (testfrågor). Svaren på testfrågorna räknas inte in i resultatet.

Förbjudet att kopiera provet
Vägverkets kunskapsprov är sekretessbelagt. Det innebär att du inte får fotografera, kopiera, skriva av eller på annat sätt vidarebefordra hela eller delar av detta material. Alla sådana försök leder till att provet ogiltigförklaras och att det dessutom kommer att polisanmälas.

Efter provet

Godkänt kunskapsprov
Du måste ha svarat rätt på minst 52 av de 65 frågorna i provet för att bli godkänd.
Om du har svarat fel på någon fråga finns det angivet på det skriftliga beslutet vilka kunskapsområden de frågorna gällde. Även om du har blivit godkänd på kunskapsprovet bör du läsa på för att förbättra dina kunskaper inom dessa områden. Är du godkänd på kunskapsprovet får du ett ”Bevis om körkort” av provledaren.
Beviset gäller som körkort på en gång och under högst ett år – dock endast i Sverige. Du måste ha med dig beviset när du kör. Den som kör med stöd av ”bevis om att körkort utfärdats” ska, förutom beviset, också ha med sig handling som styrker förarens identitet.

Har du fotograferat dig på Vägverkets förarprovskontor tillverkas och levereras ditt körkort inom några dagar. Om du inte har fotograferat dig på Vägverket får du en s.k. grundhandling från Transportstyrelsen med posten. På grundhandlingen ska du klistra ditt foto och skriva din namnteckning och sedan returnera den så snart som möjligt. Ditt körkort kommer sedan i ett rekommenderat brev med posten. Du måste lösa ut det personligen och visa upp giltig och godkänd svensk legitimation.

Underkänt kunskapsprov.
Du får ett skriftligt beslut som visar inom vilka områden du inte har klarat frågorna i kunskapsprovet. Det är viktigt att du och utbildaren tillsammans analyserar vad det är du inte kan tillräckligt och att ni övar vidare innan ni bokar en ny tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *